Адресна регистрация - задължение или избор?

27 Сеп 2023

Време за четене: 2 минути

Промяната на адресната регистрация е важна процедура, която трябва да се извърши в рамките на 30 дни след промяна на мястото на пребиваване. Тук е важно да обърнем внимание, че има разлика между постоянен и настоящ адрес.

Постоянният адрес е този, вписан в официални документи, като личната карта и паспорта, докато настоящият адрес е този, където обитавате в момента, включително ако сте под наем или в общежитие.

Смяната на временната адресна регистрация е важна не само от законова гледна точка, но и за вашите права като гражданин. Тя ви позволява да използвате много важни права, като правото ви на глас при избори и получаването на кореспонденция на настоящия ви адрес. Това може да спести много време и усилия, особено ако и двата адреса са в различно населено място.

Важно е също така да се отбележи, че при регистрация на новородени деца, чиито родители имат различни постоянни адреси, родителите трябва да изберат на кой адрес да регистрират детето. Ако има разминаване в настоящите адреси на родителите, се изисква вписване на адреса на майката.

За да се регистрирате по постоянен адрес, докато сте наемател, трябва да получите съгласието на собственика на имота чрез декларация. Тази декларация може да бъде подадена лично от собственика или чрез нотариално заверен подпис.

Законът за гражданската регистрация определя, че на един адрес не могат да бъдат регистрирани повече от два пъти броя на лицата, които обичайно могат да населяват конкретното жилище. Например, в едностаен апартамент не може да бъдат вписани 10 души. Има изключение обаче – ако жилището се обитава само от роднини, тогава броят на регистрираните лица може да надвишава три пъти броя на обичайно обитаващите го лица.

Въпреки това, практиката показва случаи, при които са регистрирани повече лица в жилища с ограничена площ. Този факт може да създаде проблеми за наемодателите, като например посещения от кредитори или получаване на чужда кореспонденция. Затова наемодателите често се въздържат от даването на съгласие за регистрация по постоянен адрес в техните недвижими имоти, за да избегнат нежелани ситуации.

Процедурата по смяна на адресната регистрация изисква няколко стъпки, които са важни за наемателите:

  1. Използване на адресна карта: За смяната на временната регистрация ви е необходима адресна карта, която можете да получите от общинските служби.
  2. Подаване на заявление: Процедурата за вписване по настоящ или постоянен адрес се извършва от служители на ЕСГРАОН (Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението) в общините и кметствата. В случай че живеете в град София, регистрацията се осъществява според района.
  3. Попълване на документи: В момента на посещение на кметството или общината, трябва да попълните необходимите документи. Ако не можете да се явите лично, имате право да упълномощите друго лице чрез нотариално заверено пълномощно или нотариално заверена декларация.
  4. Необходими документи за смяна на адреса:
    • За регистрация по постоянен адрес са необходими: удостоверение за раждане, документ за самоличност, документ за собственост върху имота или договор за ползване на имота за жилищни нужди (например, договор за наем), декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (с нотариално заверени подписи на собствениците на апартамента).
    • За регистрация по настоящ адрес са необходими: документ за самоличност, документ за собственост върху имота или договор за ползване на имота за жилищни нужди (например, договор за наем), декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (с нотариално заверени подписи на собствениците на апартамента). Важно е да се отбележи, че нотариалната заверка не е необходима, ако декларацията е подадена лично от собственика на апартамента.

След успешната смяна на адресната регистрация, имате задължението да уведомите общината/района или определените от тях длъжностни лица в рамките на 30 дни. Неизпълнението на това задължение може да доведе до глоба в размер между 50 и 300 лева.

Трябва да имате предвид, че при промяна на постоянния ви адрес в срок от 30 дни трябва да обновите и личната си карта. Ако промяната се отнася до различно населено място, ще трябва да смените и шофьорската си книжка.

Важно е да знаете, че процедурата и необходимите документи могат да се различават в зависимост от конкретната област и община. Така че, преди да започнете процедурата, е добре да се консултирате с местните органи за точните изисквания и процедури във вашия район.