ЗАВЕЩАНИЕ - Обявяване и отмяна?

06 Окт 2023

Време за четене: 1 минути

Завещанието е правен акт, който ти позволява да уредиш разпределението на твоето имущество след смъртта. Днес ще разгледаме основните аспекти на завещанието - кой може да го направи, как се изпълнява и какви са възможните последици.

Кой може да направи завещание?

Завещание може да направи всеки, който е навършил 18 г., способен  да действа разумно и не са му поставени ограничения поради слабоумие. Предмет на завещанието може да бъде цялото или част от имуществото. Изключение от това правило законът е предвидил по отношение на т.нар. запазена част от наследството.

Видове завещания

Завещанията могат да бъдат универсални или частни:

  1. Универсални завещания: Тук ти разпореждаш с цялото си имущество или с идеална част от него.
  2. Частни завещания (завети): Тези разпореждания се отнасят до определено имущество и се наричат завети. Лицето, в полза на което са направени, се нарича заветник. Важно е да отбележиш, че заветът за една вещ става недействителен, ако не си собственик на тази вещ при откриването на наследството.

Продължаване на завещанието

Ако този, в чиято полза е направено завещание, почине преди теб, ти можеш да посочиш друго лице, което да придобие наследството или завета, ако наследникът или заветникът почине.

Заветателните разпоредби за наследниците:

Не можеш да наложиш на наследника задължение да предаде полученото наследство на трето лице след твоята смърт. Наследникът, било то по закон или по завещание, има право да получи завета, дори и ако се откаже от наследството.

Форми на завещание

Законът предвижда две форми на завещание:

  1. Нотариално завещание: То се съставя от нотариус в присъствието на двама свидетели. Ти изявяваш устно своята воля на нотариуса, който я записва. След това завещанието се подписва от всички участници.
  2. Саморъчно завещание: То трябва да бъде написано ръкописно от теб и да съдържа дата на съставянето си. Подписът ти трябва да бъде поставен след завещателните разпоредби.

Пазене на завещанието

Завещанието може да бъде предадено на нотариуса за пазене в затворен плик. Саморъчното завещание, предадено на нотариус, може да бъде взето обратно само от теб. При връщането му се прави бележка в специалния регистър.

Обявяване на завещанието

Завещанието трябва да бъде обявено след смъртта ти. Нотариусът съставя протокол и прилага книгата, на която е написано завещанието, приподписана от нотариуса и представилия завещанието.

Запазена част

Завещателните разпоредби не могат да нарушават запазената част, която включва низходящи, родители или съпруг. Законът предвижда правила за разполагаемата и запазената част на наследодателя.

Отмяна на завещание

Завещанието може да бъде отменено с ново завещание или нотариален акт, който изрично го отменя. Последващото завещание отменя само несъвместимите разпоредби с новите.

Изпълнители на завещанието

Ти можеш да възложиш на дееспособни лица да изпълнят завещателните ти разпоредби. Изпълнителят трябва да състави опис на наследственото имущество след като покани наследниците и заветниците да присъстват при описа. Изпълнителят не може да отчуждава имотите на наследството освен при нужда и след разрешение на районен съдия, който се произнася след изслушване на наследниците.